Ultima actualizare: 15.07.2018

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale companiei EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL, cu sediul în București, Str. Crivățului, Nr. 1, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2434/2016 cod fiscal nr. 35676642, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului https://sensoryroom.ro numit în continuare („Site-ul”)

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator/utilizator al Site-ului, compania EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi „Nume”, „Telefon”, „Adresa de e-mail”, „Compania pe care o reprezentați”, Orice alte date ne furnizați în mod direct prin completarea câmpului “Mesajul dumneavoastră”, Date referitoare la modul în care utilizați Site-ul (număr de pagini accesate, pagini vizualizate etc), prin intermediul formularului de contact disponibil pe pagina de contact sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Site-ul vă permite efectuarea cererilor de ofertă fără obligativitatea creării unui cont. Toate cererile de ofertă împreună cu datele furnizate prin intermediul formularelor online se salvează în baza de date și se stochează pentru o perioadă de 12 luni calendaristice. Datele furnizate în acest context sunt utilizate doar pentru procesarea cererii plasate și nu vor fi utilizate în nici un alt scop. Dupa 12 luni toate datele cu caracter personal colectate prin procesarea cererilor de ofertă sunt șterse.

Pentru a ne contacta prin formularul online de pe pagina de contact îți cerem următoarele date: Nume, Companie, Email, Telefon, Mesajul dumneavoastră. De asemenea poți să ne contactezi telefonic sau direct printr-un mesaj la oricare din adresele noastre de email publicate pe Site. Toate datele pe care le primim, sau colectăm de la tine indifferent de modalitatea aleasă de a comunica cu noi (formular online, telefon sau email),  vor fi utilizate doar pentru a răspunde solicitării tale și nu vor fi utilizate în nici un alt scop.

În cazul în care efectuati o cerere de ofertă care se finalizează printr-o comandă procesată cu succes, datele dumneavoastra vor fi stocate de către EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL pentru o perioadă de 2 ani de zile de la ultima comandă validă. După 2 ani de inactivitate (nu se înregistrează comenzi noi din partea dvs), datele personale vor fi șterse din baza noastră de date, și se vor păstra doar evidențele necesare conform legii pentru documentele contabile.

 III. Scopurile și temeiurile prelucrării

EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin companiei EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile sau produsele prezentate prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de abonare la newsletter. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin trimiterea unui email către adresa protectiadatelor@sare.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL  în desfășurarea activității prin intermediul  Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care EBLUE MARKETING SOLUTIONS SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personalsau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: protectiadatelor@sensoryroom.ro

Acest site folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Notificare cookies.